Política de privacitat

Politica de privacitat

FOCUS PARTNERS, S.L., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

 

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FOCUS PARTNERS, S.L.

C.I.F.: B63329221

Domicili: C/ VIA AUGUSTA, 158 2º – 08006 – BARCELONA

Dades registrals: Registre Mercantil de XX, Tom XX, Foli XX, Fulla XX, Inscripció X°, Data XX

Telefono: 932 412 777

Correu electrònic: info@focuspartners.es

 

PRINCIPIS APLICATS EN EL TRACTAMENT DE DADES

En el tractament de les teves dades personals, el titular ha d’aplicar els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

 

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.

 

Principi de minimització de dades: El titular et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats que els sol·licita.

 

Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per al cap o els caps de el tractament.

 

El Titular t’informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

 

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que el Titular pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzats per diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

 

Finalitat del tractament                

Base jurídica per al tractament

Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta

Interès legítim de la Societat per a atendre els requeriments d’informació a través de la web.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Gestionar les incidències i el manteniment de la web.

Interès legítim de la Societat.

 

 

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

Finalitat del tractament

Termini de conservació

Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta

Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.

Gestionar les incidències i el manteniment de la web.

Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

 

 

DESTINATARIS DE LES DADES

Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t’oferim (Encarregats de Tractament)

 

Els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Les dades que ens facilitis per la finalitat de enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions estaran ubicades en els servidors de The Rocket Science Group LLC d / b / a, amb domicili als EUA. (Mailchimp).

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

• Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

• Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

• Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.

2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.

• Dret a retirar el consentiment prestat.

• Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L’Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

 

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

 

El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Per a què aquest lloc web funcioni correctament necessita utilitzar cookies, que és una informació que s’emmagatzema al navegador web. A la pàgina Política de Cookies pots consultar tota la informació relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les cookies.

 

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT/INTERESSADA

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.

 

L’interessat/interessada introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

 

L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

 

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
 
El lloc Web està allotjat a ARSYS. La seguretat de les teves dades está garantida, donat que prenen totes les mesures de seguretat necessàries per a fer-ho. Pots consultar la seva política de privacitat per tenir més informació.
 
 

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Desplaçat dalt de tot